روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

1- کارشناسان خدمات پس از فروش آی لیلیوم ایرادات مطرح شده را بررسی می کنند.

2- علت مرجوعی کالا توسط کارشناسان بررسی و مطابق با شرایط و قوانین تایید یا رد می شود.

3- پس از بررسی موارد مطرح شده در صورت تایید ایراد محصول ، وجه بحساب شما مرجوع میشود و در صورت عدم تایید ، کالا به شما بازگردانده میشود.

در صورت خودداری شما از تحویل محصول سالم و بدون ایراد، محصول مزبور به مدت دو روز بصورت امانت نزد نمایندگان آی لیلیوم باقی می‌ماند و با انقضای این مهلت آی لیلیوم در قبال محصول و زیان‌های وارده بر آن یا مفقود شدن آن هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.