آیتم های به کار رفته در این محصول:
گل لیسیانتوس, گل آنتوریوم, سایر ……