اگر در کتاب های تخصصی باغبانی نگاهی انداخته باشید ، متوجه می شوید که این درختچه جزء گیاهانی است که راحت ترین مراقبت ها را دارد . این درختچه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته که واقعا هم لایق این توجهات می باشد