گیاهان خانگی ورزیا یا شمشیر آتشین (Vriesea splendens)، یکی از رایج ترین بروملیادهایی(bromeliad) است که برای تزئینات داخل منزل استفاده می شود و همچنین یکی از خوش ظاهرترین گیاهان خانگی است. ممکن است شما قبلاً یکی از آنها را در مجموعه گیاهان خانگی خود داشته باشید و از خود بپرسید که چگونه گیاهان ورزیا را نگهداری کنید. بیش از 250 نوع ورزیا وجود دارد، که طیف وسیعی از رنگ را در شاخ و برگ و برگچه ها رنگارنگ فراهم می کند. گیاهان خانگی ورزیا لقب شمشیر شعله ور خود را به دلیل وجود برگچه قرمز رنگی است که در سه تا پنج سالگی گیاه ظاهر می شوند. این یک اپی فیت در زیستگاه بومی خود است.